Pravidlá a podmienky pre používanie

1. Základné ustanovenie

Spoločnosť HARTMANN – RICO s.r.o. je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.hojenieran.sk, ktoré sú podľa zákona č. 121/2000 Z. z., autorský zákon, predmetom autorskoprávnej ochrany. Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k vlastnému obsahu, ktorý prevádzkovateľ umiestňuje na týchto stránkach, vrátane (ale nie iba) textu, designu stránok, obrázkov a multimediálnych súborov.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri používaní stránok sa riadia platnými právnymi predpismi a týmito pravidlami. Tieto pravidlá sa vzťahujú na ktorúkoľvek osobu, ktorá navštívi tieto internetové stránky. Takýto používateľ vyjadrí súhlas s týmito pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z internetových stránok prevádzkovateľa a použije akúkoľvek informáciu umiestnenú na týchto internetových stránkach.

2. Rozsah informácií

Obsah stránok prevádzkovateľa vytvárajú VIP lekári a produktoví manažéri prevádzkovateľa.

Obsah, ktorý vytvoria používatelia používaním týchto stránok, napríklad publikované informácie od používateľov, príp. informácie, ktoré poskytne používateľ položením otázky v poradni, položením otázky v FAQ atď., patrí prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ usiluje o to, aby informácie na jeho stránkach boli správne a úplné, no prevádzkovateľ aj napriek tomu nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z použitia akýchkoľvek informácií z jeho stránok, najmä (ale nie iba) vyplývajúcu z neúplnosti či nepresnosti informácií uvedených na nich.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a upravovať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zo svojich stránok odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok. Predovšetkým je oprávnený odstrániť klamlivý a nepravdivý obsah, obsah zasahujúci do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, obsah, ktorý je proti ľudskej dôstojnosti, diskriminujúci z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy alebo pohlavia, alebo ktorý propaguje násilie či akékoľvek ďalšie protiprávne konanie.

Prevádzkovateľ teda nenesie žiadnu zodpovednosť najmä za:

 • obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok prevádzkovateľa
 • obsah informácií, ktoré si medzi sebou vymieňajú používatelia stránok

3. Používanie stránok

Používateľ sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito pravidlami, nebude nijako poškodzovať dobré meno a práva prevádzkovateľa ani ostatných používateľov.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude najmä:

 • používať tak celok, ako aj jednotlivé súčasti stránok inak než pre vlastnú potrebu, t. j. najmä nebude nad rámec svojej potreby kopírovať, sťahovať a šíriť obsah stránok
 • zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu do obsahu stránok
 • zasahovať do bezpečnosti stránok
 • zasahovať iným používateľom do používania stránok
 • rozosielať nevyžiadané správy (spam) a reťazové správy
 • šíriť na týchto stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, dobré mravy, prípadne ohrozujúce verejný poriadok

4. Všeobecný súhlas s konkrétnym použitím

Pri použití patriacom do rozsahu predbežného súhlasu s použitím musí byť vždy uvedený zdroj a aktívny odkaz na stránku prevádzkovateľa, z ktorej bola informácia prevzatá.

Prevádzkovateľ udeľuje používateľom výslovný súhlas s použitím nasledujúcich informácií za vyššie uvedených podmienok:

Produktové informácie z nasledujúcich produktových skupín:

 • Vlhká terapia
 • Tradičné materiály
 • Kompresívna terapia
 • MediSety

a to iba z nasledujúcej informácie k jednotlivým produktom:

 • Charakteristika
 • Výhody
 • Indikácia
 • Kontraindikácia
 • Typ rany
 • Fázy hojenia
 • Balenie a kódy VZP
 • Ako produkt funguje
 • Spôsob aplikácie
 • Často kladené otázky (FAQ)
 • Kombinovať s
 • Zloženie produktu

Ostatné informácie ku konkrétnym produktom, ako štúdie a kazuistiky, sú z takého využitia vylúčené.

Výslovne sú z automatického súhlasu s prevzatím vylúčené nasledujúce informácie:

 • Klinické štúdie
 • Kazuistiky – prípadové štúdie
 • Fotografie
 • Kontakty na lekárov zo „Siete lekárov“
 • Detail/profil lekára
 • Hra CombiSensation
 • Produktové informácie kategórie Vákuová terapia – všetky informácie v danej kategórii sú bezvýhradne zakázané
 • Prípadné videonahrávky s ukážkou použitia jednotlivých produktov

Vo všetkých ostatných prípadoch nepatriacich do rozsahu výslovného súhlasu (pozri vyššie) akékoľvek zaobchadzanie s informáciami podlieha autorskému zákonu a vyžaduje predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa.

5. Prístup na stránky a ochrana osobných údajov

Prístup a používanie stránok www.hojenieran.sk nepodliehajú poplatku.

Prístup na stránky www.hojenieran.sk môže prevádzkovateľ úplne či čiastočne podmieniť registráciou, ktorá môže vyžadovať poskytnutie niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zák. č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že s týmito údajmi bude zaobchádzať iba v súlade s platnými právnymi predpismi a používať ich iba v rozsahu nutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa osobné údaje získavajú.

6. Záverečné ustanovenia

Pravidlá používania stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Za okamih zverejnenia sa považuje okamih umiestnenia na stránky.

Prevádzkovateľ je oprávnený pravidlá meniť kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia. Prevádzkovateľ oznámi zmenu upozornením na internetových stránkach. Súhlas s novým znením vyjadrí používateľ tým, že bude tieto stránky naďalej používať.

Dátum vydania 27. 1. 2010

MENU