Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s.r.o. venuje ochrane osobných údajov na týchto webových stránkach www.hojenieran.sk (ďalej len stránky) zvýšenú pozornosť a vynakladá maximálne úsilie k tomu, aby osobné údaje, poskytnuté návštevníkmi týchto stránok, boli chránené. V prípade, že spoločnosť HARTMANN – RICO bude mať právo spracovávať osobné údaje, bude tak vykonávať v súladu so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a doplnkov a v súladu so súvisiacimi právnymi predpismi Českej republiky. Bez výslovného súhlasu návštevníkov týchto stránok však ku spracovaniu osobných údajov nedôjde, súhlas so spracovaním osobných údajov bude po návštevníkoch žiadaný vždy pred tým, než dôjde k ich poskytnutiu. Spoločnosť HARTMANN – RICO vynakladá všetko možné technické úsilie k tomu, aby osobné údaje boli chránené a v tejto súvislosti vykonáva potrebné bezpečnostné opatrenia.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní osobných údajov

Návštevníci môžu samozrejme stránky z veľkej časti využívať bez toho, aby museli poskytovať svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov bude návštevník vyzvaný len v prípade, že by chcel získať podrobnejšie informácie týkajúce sa konkrétneho spôsobu riešenia jeho prípadu po medicínskej stránke, a aj v tomto prípade budú žiadané osobné údaje len pokiaľ s tým návštevník vyslovil súhlas, ďalej v nevyhnutnej miere a len k účelu, ku ktorému návštevník dá súhlas. Osobné údaje budú zhromažďované preto, aby bolo možné lepšie porozumieť problému, s ktorým sa návštevník na stránky obracia, informovať o nových produktoch, o ktoré by návštevník mohol mať záujem vzhľadom k jeho potrebám a tým prispieť ku kvalitnej starostlivosti o zdravie toho konkrétneho návštevníka.

Toto prehlásenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.hojenieran.sk.

HARTMANN – RICO spol. s.r.o.

MENU