V dnešnej dobe zdravotníckych reforiem sa dostáva stále viac do popredia snaha o čo najefektívnejšiu a najekonomickejšiu liečbu chronických rán. Na úspešnej liečbe bez zbytočných nákladov sa podieľa mnoho rôznorodých faktorov, ku ktorým patrí najmä zriadenie špecializovaného pracoviska, stanovenie reálneho cieľa liečby a dostatočná edukácia pacienta.

Špecializované ambulancie

K zefektívneniu liečby chronických rán prispievajú špecializované ambulancie s vyškoleným zdravotníckym personálom, ktorý je oboznámený s jednotlivými typmi terapeutických materiálov, ich použitím i prípadným obmedzením indikácie a dokáže správne zhodnotiť stav rany a stanoviť príčiny jej vzniku. Takáto komplexná starostlivosť o pacientov s chronickou ranou umožňuje vyhnúť sa nevhodne použitému krytiu, uľahčiť prevádzke bežnej ordinácie a ľahšie previesť pacientov do ambulantnej starostlivosti. Nevyhnutnosťou je tiež súvislé odborné vzdelávanie zdravotníkov v rámci seminárov, konferencií či certifikovaných kurzov.

Stanovenie reálneho cieľa liečby

Pri stanovovaní reálneho cieľa liečby sa vychádza z podrobnej anamnézy, aktuálneho stavu rany i celkového stavu pacienta (napr. u starších pacientov dochádza ku spomaleniu procesu hojenia, často trpia ďalšími chorobami, ktoré môžu prispievať k problematickému hojeniu rany). Výrazný vplyv na úspešnosť liečby má tiež schopnosť pacienta spolupracovať. Nie vždy je možné úplné zahojenie rany, niekedy môže byť úspechom napr. i obmedzenie bolesti alebo zníženie exsudácie rany. K dosiahnutiu takto vytýčeného cieľa je nevyhnutný výber vhodného terapeutického materiálu, ktorý nie je možný bez správneho posúdenia rany vyškoleným zdravotníckym personálom.

Edukácia pacientov

V rámci edukácie je s pacientom opakovane a dôsledne nacvičovaný odporučený postup pri ošetrovaní rany. V prípade, že pacient ani rodinní príslušníci nezvládajú starostlivosť o ranu, odporúča sa využiť domácu zdravotnú starostlivosť. Pacienti by mali byť tiež poučení o dôležitosti režimových opatrení (vhodná obuv, nefajčiť atď.) a dodržiavaní správnej výživy (udržiavanie vhodnej glykémie u diabetických pacientov, dostatočný príjem bielkovín, minerálov a vitamínov). Úspešná edukácia sa však neobíde bez aktívnej spolupráce pacienta.

Zdroj:

http://www.tribune.cz/clanek/25970