1. Úvod a obsah dokumentu

V rámci tohto dokumentu nájdete informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktoré spoločnosť HARTMANN - RICO a. s. (ďalej len „My“ alebo „Naša spoločnosť“) o Vás, ako subjekte údajov, spracováva (ďalej len „Vy“ alebo „Subjekt údajov“). V rámci Našej spoločnosti máme poverenca na ochranu osobných údajov, ktorým je Radovan Fikr, Radovan.Fikr@hartmann.info, +420724671140.

2. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na účely, o ktorých ste boli Našou spoločnosťou informovaní. To, aké osobné údaje o Vás spracúvame a na aké účely, záleží na tom, akým spôsobom ste nám svoje osobné údaje oznámili. Prostredníctvom našich stránok máte možnosť nám osobné údaje oznámiť nasledujúcimi spôsobmi:

2.1. Kontaktný formulár

Prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach https://www.hojenieran.sk/kontakt máte možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o informácie a zodpovedanie Vašich otázok. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracúvaných informácií Právny titul
Zodpovedanie otázky Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, údaj o tom či ste odborník alebo pacient, obsah správy Súhlas so spracovaním osobných údajov

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je celkom dobrovoľné, ale bez ich uvedenia nie sme schopní Vám odpovedať na Vašu otázku.
Rovnako máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to postupom uvedeným ďalej v 5.1.
 

2.2. Newsletter

Prostredníctvom odberového formulára na stránkach https://www.hojenieran.sk/pacient máte možnosť uviesť svoje osobné údaje preto, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenie,  obsahom ktorého budú newslettery a ponuky našich produktov a služieb. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracúvaných informácií Právny titul
Zaslanie ponuky produktov a služieb HARTMANN - RICO a. s. Meno, priezvisko, e-mailový kontakt Súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslaním obchodných oznámení

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je celkom dobrovoľné, tieto údaje sú však nutné na to, aby sme Vám mohli zasielať naše obchodné oznámenia s ponukou produktov či ďalších služieb.
Máte právo súhlas so spracovaním osobných údajov vždy odvolať, a to postupom uvedeným nižšie v 5.1.

3. Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

3.1. Vaše osobné údaje spracúvame len po nevyhnutne nutnú dobu, ktorú potrebujeme na splnenie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Konkrétne je doba, po ktorú Vaše osobné údaje spracúvame, stanovená takto:

Účel Doba spracovania
Zaslanie ponuky produktov a služieb (newsletter) Do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných ponúk
Zodpovedanie otázky (kontaktný formulár) Po dobu 1 roku od zodpovedania otázky, prípadne po dobu 1 roku od poslednej komunikácie medzi Našou spoločnosťou a Vami v rámci príslušnej otázky

 

4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

4.1. Vopred nevieme, komu budeme Vaše osobné údaje poskytovať. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k poskytnutiu Vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca Dôvod sprístupnenia
Osoba zaisťujúca chod webu a nášho softvéru (počítačových systémov) Potrebujeme, aby nám poskytovateľ softvérového vybavenia, ktorý je v pozícii spracovateľa, servisoval naše internetové stránky a chod informačných systémov
Osoba zaisťujúca rozosielanie e-mailov Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním 
e-mailov s ponukou našich produktov poveríme tretiu osobu, ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu 
e-mailovú adresu
 

4.2. Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a na aký účel boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

5. Aké sú Vaše práva?

S ohľadom na skutočnosť, že Naša spoločnosť o Vás spracúva osobné údaje, prináležia Vám práva, o ktorých by sme Vás radi v tejto sekcii informovali. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate Vy (umožní overiť Vašu identitu), a my sa Vám budeme snažiť v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety. Aby sme ale boli schopní Vám vyhovieť čo najlepšie, chceli by sme Vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese Našej spoločnosti Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška alebo na e-mailovej adrese ecommerce@hartmann.info.

5.1. Právo na odvolanie súhlasu

Niektoré Vaše osobné údaje, prípadne údaje o zdravotnom stave, spracúvame na základe Vášho súhlasu. Je Vašim právom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane súhlasu so zasielaním obchodných oznámení. Súhlas môžete odvolať žiadosťou na adrese ecommerce@hartmann.info. 

Ak ide o spracovanie Vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so zasielaním obchodných oznámení odvolať jednoducho tak, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia, prípadne upravíte Vaše užívateľské nastavenie v rámci Vášho užívateľského profilu.
 

5.2. Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracúva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, po akú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame na automatizované rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). 

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Len v prípade, že by sa jednalo o viac kópií, dovolíme si od Vás požadovať nevyhnutnú úhradu za ich poskytnutie.

5.3. Právo na opravu

Ak zistíte, že o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili, alebo, ak to vyžaduje účel spracovania týchto osobných údajov, aby sme ich doplnili.

5.4. Právo na výmaz

Vašim právom je tiež právo na výmaz Vašich osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracúva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracúvané; 
  • Vaše osobné údaje spracúva Naša spoločnosť protiprávne; 
  • odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracúvať;
  • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení);
  • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Nášho oprávneného záujmu, a ak nebudeme schopní preukázať, že Náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na výmaz;
  • existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;
  • Naša spoločnosť spracúva osobné údaje dieťaťa bez toho, že by bol daný rodičovský súhlas k takému spracovaniu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, keď Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na Vašu žiadosť o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je najmä situácia, keď od nás spracovanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď takáto situácia nastane, bude Vás Naša spoločnosť informovať o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané i napriek Vašej výslovnej žiadosti o výmaz osobných údajov.

5.5. Právo na prenositeľnosť

Ďalšie právo, ktoré si môžete uplatniť, je tzv. právo na prenositeľnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a ktoré spracovávame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne ich na základe Vašej žiadosti odovzdáme inému správcovi podľa Vášho určenia, pokiaľ to bude technicky uskutočniteľné.

5.6. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, keď budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracúvané Našou spoločnosťou sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutne nutnú na overenie presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnej oprave. 
Toto právo máte tiež v týchto prípadoch:

  • spracovanie Vašich osobných údajov Našou spoločnosťou je protizákonné, ale neželáte si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané; 
  • Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, pre ktorý sme ich spracúvali, ale Vy trváte na ich spracovaní (najmä uchovaní) Našou spoločnosťou pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;    
  • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Našou spoločnosťou, pričom obmedzenie spracovania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú na určenie toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vašim právom na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracúvané.

5.7. Právo na stížnost

V prípade, keď všetky hore uvedené práva sú z Vášho pohľadu nedostatočné, alebo ste toho  názoru, že akýmkoľvek spôsobom Naša spoločnosť porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť na dozornom úrade. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom kontaktov na Úrad na ochranu osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.